%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87

การใส่ยางที่ถูกต้อง
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c2